Рекомендації НМЦ ПТО у Полтавській області

Інструкційно-технологічні картки для ЕГЗ

Інформаційна компетентність педагогічного працівника ПТНЗ

Особливості планування методичної роботи у ПТНЗ

Працюємо над методичною розробкою уроку теоретичного навчання

Методичні рекомендації щодо розробки ККЗ з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки відповідного рівня кваліфікацій з зварювальних професій

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників та впровадження Державних стандартів професійно-технічної освіти заснованих на компетентнісному підході у ПТНЗ області

ПАМ’ЯТКА АВТОРОВІ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ

* Методична розробка має відповідати тематиці журналу й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор методичної розробки відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел і коректне посилання на них.
* Структура методичної розробки:
– прізвище та ім’я автора, посада, звання, установа (заклад),місто;
– назва розробки;
– коротка анотація (до 7 рядків) у такій послідовності: профіль закладу, спеціальність, курс, предмет, тема, текст анотації;
– текст розробки;
– список використаних джерел
* Обсяг методичної розробки до 20 сторінок комп’ютерного набору.
* Текст методичної розробки друкується в одному примірнику українською мовою на білому папері формату А4 кеглем 14 через 1,5 інтервали із дотриманням розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого 20мм, правого 15мм (29 рядків, 60-65 знаків у рядку). Не допускається друкування будь-якої частини тексту меншим інтервалом.
* У тексті методичної розробки посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела.
* Список використаних джерел складається в алфавітному порядку за вимогами Держстандарту.
* Сторінки методичної розробки нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.
* Ілюстрації й таблиці входять до загального обсягу методичної розробки. Загальна кількість ілюстративного матеріалу – таблиць, схем, малюнків у розробці не повинна перевищувати п’яти. Таблиці виконуються згідно з вимогами Держстандарту і розміщуються у тексті розробки.
* Разом із роздруком методичної розробки необхідно надіслати дискету, в якій файл розробки (у двох копіях) записується у форматі RTF, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12. міжрядковий інтервал – 1. Схеми та діаграми виконуються в редакторі Word.
* До методичної розробки додаються такі супроводжувальні документи: – рецензія на методичну розробку методиста регіонального НМЦ ПТО, або фахівця вищого навчального закладу; – повідомлення про автора (прізвище, ім’я, по батькові, посада, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна назва навчального закладу, установи), поштова адреса з індексом, службовий і домашній телефони, фотографія в електронному вигляді у форматах: .GIF, .JPG, .ВМР, .ТIFF).
* Редколегія збірника залишає за собою право подавати рукописи на зовнішнє рецензування. Рукописи не повертаються.
* Будемо вдячні всім, хто вважатиме за потрібне подати свої зауваження, поради й рекомендації.